Prohlášení o ochraně osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen "Nařízení",  Vás informujeme o následujícím:

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Pavel Rozsypal, Husova 145, 664 01 Řícmanice, IČ: 75714400. Živnostenský list vydal MÚ Ivančice, odbor obecný živnostenský úřad, č.j. 2004/1789 - ŽL, 

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů týkajících se problematiky ochrany osobních údajů, či pokud si přejete uplatnit svá práva při nakládání s osobními údaji, kontaktujte nás prosím elektronicky na e-mailové adrese: info@zaluziebrno.com

2. Které osobní údaje jsou zpracovávány?

Pokud jste s námi uzavřeli Smlouvu o dílo, objednávku, případně pokud požadujete zpracování cenové nabídky, zaměření, či konzultaci přímo u vás apod., zpracováváme následující osobní údaje, (které jste nám sdělili, příp. jsme je získali z veřejně přístupných rejstříků):

  • identifikační údaje (příjmení, jméno, případně IČ, DIČ)
  • kontaktní údaje (adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, e-mailová adresa, telefon)
  • další údaje (místo plnění smlouvy, bankovní spojení, apod.)

Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro daný účel zpracování (smlouva o dílo, objednávka, cenová nabídka, zaměření, konzultace. atd.). Osobní údaje nepoužíváme k zasílání nevyžádaných reklamních nabídek.

Osobní údaje získáváme přímo od vás. Dále také z veřejně přístupných rejstříků (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, registr plátců DPH, insolvenční rejstřík, atd).

Získané osobní údaje neposkytujeme třetím osobám. Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, do jiných zemí osobní údaje nepředáváme. 

Informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů, žádosti, podání a námitky jsme Vám povinni poskytnout bezplatně.

3. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje, potřebné pro zpracování cenové nabídky, kdy následně nedošlo k uzavření smlouvy či objednávky, evidujeme po dobu jednoho roku.

Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s uzavřením Smlouvy či objednávky, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tzn. po dobu trvání záruční doby na výrobky a služby, dodané na základě této Smlouvy či objednávky.

4. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

* Právo na přístup k informacím o osobních údajích - máte právo vědět, které osobní údaje jsou zpracovávány.

* Právo na výmaz - máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány

b) odvolal/a jste vámi udělený souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto údaje z důvodů, které nám ukládají právní předpisy),

c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

d) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb.

* Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a

* Právo podat stížnost u dozorového úřadu - (tím je Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy.

V Řícmanicích dne: 15.5.2018